พระสรัสวดีเป็นชายาพระพรหมา นามของพระสรัสวดีบางทีก็เรียกว่า พระพราหฺมี และถือกันว่าเป็นเจ้าแม่อุปถัมภ์
การศึกษา มีพระศิริรูปโสภาสีกายขาวผ่อง มีอาภรณ์แก้วขาว (เพชร) สวมรัดเกล้าน้อยๆอย่างงาม มีสี่กรหัตถ์
หนึ่งถือพิณ หัตถ์หนึ่งถือดอกบัว หัตถ์หนึ่งถือถ้วยน้ำ หัตถ์หนึ่งถือคัมภีร์ แต่ภาพเขียนบางแห่งเคยเห็นถือ แต่อย่าง เดียวสองอย่างก็มี มักประทับบนแท่นดอกบัวหรือบนหลังนกยูง บางทีก็ว่าใช้หงส์เป็นพาหนะ

พระสรัสวดีนี้ ในมหาภารตะถือกันว่าเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำอันบริสุทธิ์สำหรับทำความชุ่มชื่น เพื่อความผาสุกกหรือ
ความสมบูรณ์ของพันธุ์รุกขชาติและสรรพสัตว์

กำเนิดของพระสรัสวดีนั้น ในมัตสยปุราณะว่า เมื่อพระพรหมาได้เกิดมาแล้ว มีประสงค์จะสร้างสัตว์ มนุษย์
เทวดาอสูร และสรรพพืชพันธุ์ใดๆในโลก จึงได้สร้างนางขึ้นองค์หนึ่ง มีนามว่า ศตรูปา ก็คือองค์พระสรัสวดี
นี้แหละต่อ แต่นั้นมาพระพรหมาและพระสรัสวดีก็ได้ ช่วยกันสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลกตาม
ความปรารถนา ลัว่ากันว่า พระสรัสวดีเป็นผู้เริ่มคิดตั้งอักษรเทวนาครี และภาษาสันสกฤตทั้งพอพระทัย
อุปถัมภ์ในทางอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย

ในบางตำรับกล่าวว่า พระสรัสวดีเคยเป็นมเหสีของพระวิษณุ (นารายณ์) ร่วมพระสวามีกับพระลักษมีและ
พระคงคามีนัยต่อมาว่า พระสรัสวดีถือตัวว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ ไม่ย่อมหย่อนแต้มมเหสีอื่น ข้างพระวิษณุ
เห็นทีจะไม่ได้การจึงได้ตกลงคิดแยกพระสรัสวดีประทานให้ไปเป็นชายาพระพรหมาและแยกพระคงคา
ให้เป็นชายาพระศิวะ(อิศวร) องค์พระวิษณุจึงเหลือไว้แต่พระลักษมีองค์เดียว