การปกครองของงานพราหมณ์ในปัจจุบัน

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์
(พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล)
ดำรงตำแหน่ง ประธานพระครูพราหมณ์

พระราชครูศิวาจารย์ (พราหมณ์ ถาวร ภวังคนันท์)
เป็น ที่ปรึกษาคณะพราหมณ์

พระครูสตานันทมุนี (พราหมณ์ อรุณ สยมภพ)
เป็น ที่ปรึกษาคณะพราหมณ์

พระครูญาณสยมภูว์
(พราหมณ์ ขจร นาคะเวทิน)
พระครูพราหมณ์

พระครูสิทธิไชยบดี
(พราหมณ์ ยศ โกมลเวทิน)
พระครูพราหมณ์

พระครูสุริยาเทเวศร์
(พราหมณ์ ศรีล รังสิพราหมณกุล)
พระครูพราหมณ์

พราหมณ์พิธี จำนวน 10 ท่าน คือ

พราหมณ์ สมบัติ รัตนพราหมณ์
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ คีษณพันธ์ รังสิพราหมณกุล
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ ปฏิหาริย์ สยมภพ
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ ธนพล ภวังคนันท์
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ปรีชาวุธ นาคะเวทิน
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ขวัญชัย รัตนพราหมณ์
พราหมณ์พิธี

พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล
พราหมณ์พิธี

พราหมณ ตรัณ บุรณศิริ
พราหมณ์พิธี

พราหมณ ธวุฑฒิ์ โกมลเวทิน
พราหมณ์พิธี

 

 

 

หน้าที่

  • ด้านงานพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีถวายแด่พระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระสำคัญ

  • ด้านหน่วยงานและเอกชน เป็นผู้ประกอบพิธีตามประเพณี และ วัฒนธรรมของไทยแต่โบราณ ซึ่งเป็นพิธีเกี่ยวกับการรวมขวัญและมงคลของประชาชน เช่น พระราชพิธีแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เป็นต้น

  • พิธีเกี่ยวกับรัฐ บวงสรวงวาระวันสำคัญวันสถาปนา

  • พิธีเกี่ยวกับประชาชน เป็นประเพณี มีพิธีเกิด ทำขวัญเดือน ตัดจุก แต่งงาน ปลูกบ้าน และ พิธีมงคลตามวาระที่มีความประสงค์ ฯลฯ

  • ด้านการเผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ตามคติประเพณี ด้วยการประกอบพิธีกรรม เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีแต่โบราณ การให้ความรู้ การสอนหลักปรัชญาของศาสนา

  • ด้านการเตรียมบุคลากรพราหมณ์ผู้สืบทอดศาสนา ให้การศึกษาและให้โอกาสลูกหลานพราหมณ์เรียนต่อที่ประเทศอินเดีย โดยมุ่งให้ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนา ตามความสามารถของแต่ละคน ให้ความรู้การฝึกฝน ด้านการประกอบพิธีกรรม

  • ด้านการสังคมสงเคราะห์ จัดตั้ง มูลนิธิ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ ประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือด้านการศาสนา บูรณะ และ ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน สนับสนุนกิจการด้านจริยธรรม และ วัฒนธรรม